Wiek
Cena za 1h.
Godziny
Wyjazdy
Języki
Wzrost
Waga
Biust
Kolor włosów
Striptiz
Masaż
Strój
Pocałunki
Trójkąt
Seks
Seks oralny
BDSM
Fetysz
wyczyść
filtry

Polityka prywatności

§1 Określenie Właściciela Platformy

Kontakt z właścicielem platformy www.rg­club.pl można nawiązać pod:.

Telefon: +48 888 752 239.

E­mail: biuro.polska@r­g­club.com.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Portal rg­club.pl [dalej Portal] świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami usługi udostępniania platformy pośredniczącej w celu wymiany danych.
 2. Portal przeznaczony jest jedynie dla osób pełnoletnich.
 3. Odwiedzający [dalej Odwiedzający] jest to osoba wyłącznie przeglądająca zawartość Portalu.
 4. Ogłoszeniodawca [dalej Ogłoszeniodawca] jest to osoba/podmiot/organizacja korzystająca z Usług Portalu dodająca anonse publikowane na stronach internetowych Portalu.
 5. Recenzent [dalej Recenzent] jest to osoba/podmiot/organizacja korzystająca z Usług Portalu umieszczające komentarze, oceny oraz opinie publikowane na stronach internetowych Portalu.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Recenzentem/Ogłoszeniodawcą/Odwiedzającym.
 7. Ceny za usługi dodatkowe podane na stronach internetowych Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Usługi dostępne na Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3 Warunki ogólne udostępnienia Portalu

 1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej r­g­club.com.
 2. Dostęp do bazy anonsów nie wymaga rejestracji.
 3. Portal nie pobiera opłat za przeglądanie anonsów.
 4. Rejestracja jest wymagana w przypadku chęci dodania anonsu, komentarza, opinii bądź oceny.

§4 Uprawnienia i obowiązki Odwiedzających

 1. Portal udostępnia w swych ramach możliwość przeglądania zawartości treści anonsów.
 2. Portal nie pobiera opłat za przeglądanie bazy anonsów.
 3. Uprawnienia Odwiedzającego pozwalają na wyświetlanie zawartości stron Portalu.
 4. Odwiedzający korzystając z wymienionych w §4 pkt 3 uprawnień zobowiązuje się do nie wykorzystywania Portalu w celach niezgodnych/łamiących obowiązujące przepisy prawne.

§5 Rejestracja kont Ogłoszeniodawców

 1. Portal udostępnia w swych ramach możliwość rejestracji kont Ogłoszeniodawców. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na stronach Portalu.
 2. Warunkiem poprawnej rejestracji Ogłoszeniodawców jest podanie danych pozwalających na jego weryfikację. Portal potwierdza rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu interaktywnym adres e­mail z prośbą o weryfikację. Portal może odmówić rejestracji gdy dane budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 3. Konto Ogłoszeniodawcy pozwala na
  1. wyświetlanie zawartości stron Portalu,
  2. dodawanie nowych anonsów do Portalu poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Portalu,
  3. korzystanie z dodatkowych usług płatnych dostępnych na stronach Portalu.
 4. Portal weryfikuje wszystkie konta Ogłoszeniodawców, oraz dane podane podczas rejestracji.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do nie opublikowania anonsu w uzasadnionych przypadkach. W szczególności gdy ogłoszenie zawiera treści obraźliwe, wulgarne, bądź budzące wątpliwości co prawdziwości i rzetelności.
 6. Ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie wyraża zgodę na jego publiczną publikację.

§6 Rejestracja kont Recenzentów

 1. Portal udostępnia w swych ramach możliwość rejestracji kont Recenzentów.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na stronach Portalu.
 3. Warunkiem poprawnej rejestracji Recenzentów jest podanie danych pozwalających na jego weryfikację. Portal potwierdza rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu interaktywnym adres e­mail z prośbą o weryfikację. Portal może odmówić rejestracji gdy dane budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 4. Konto Recenzenta pozwala na:
  1. wyświetlanie zawartości stron Portalu,
  2. komentowanie dodanych do Portalu anonsów,
  3. ocenę dodanych do Portalu anonsów,
  4. dodanie opinii dotyczący anonsów znajdujących się w Portalu.
 5. Portal weryfikuje wszystkie konta Recenzentów, oraz dane podane podczas rejestracji.
 6. Portal zastrzega sobie prawo do nie opublikowania komentarza, opinii Recenzenta w uzasadnionych przypadkach. W szczególności gdy opinia/komentarz zawiera treści obraźliwe, wulgarne, bądź budzące wątpliwości co prawdziwości i rzetelności.
 7. Recenzent dodając komentarz/opinie wyraża zgodę na jej publiczną publikację.

§7 Płatności

 1. Portal nie pobiera opłat z tytułu rejestracji, umieszczenia oceny, opinii, komentarza.
 2. Ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych usług dodatkowych oferowanych w ramach Portalu, w tym z:
  1. dodanie anonsu na stronach internetowych Portalu (do dnia 31.12.2015 anons jest publikowany darmowo, po tym terminie wg opłat znajdujących się stronach internetowych Portalu).
  2. wyróżnienia anonsu na stronie głównej Portalu,
  3. promocji anonsu na stronach internetowych Portalu,
  4. umieszczenia reklamy kontekstowej lub graficznej w ramach Portalu.
 3. Dokładny opis oraz ceny usług odpłatnych udostępnionych w ramach Portalu znajdują się na stronach internetowych Portalu.
 4. Płatności za zamówione usługi realizowane są za pośrednictwem przelewu bądź platformy płatności internetowych.
 5. Realizacja usługi odbywa się w terminach ustalonych indywidualnie z Ogłoszeniodawcą.
 6. Umieszczenie anonsu w terminie do 31.12.2015 r. nie zobowiązuje Ogłoszeniodawcy do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Portalu. Nie zobowiązuje ono także Ogłoszeniodawcy do przedłużenia publikacji anonsu po zakończeniu darmowej publikacji.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Ogłoszeniodawca może skorzystać z przysługującego mu prawa reklamacji w ramach rękojmi.
 2. Wszelkie reklamacje należy kierować pod adres poczty elektronicznej biuro.polska@r­g­club.com lub listownie na adres siedziby właściciela Portalu podany w §1.
 3. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.
 4. Każdy Ogłoszeniodawca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Ogłoszeniodawcę z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Ogłoszeniodawca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Portalu:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  Portal rozpatrzy żądania Ogłoszeniodawcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 7. Portal może odmówić żądania Ogłoszeniodawcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Portal zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Ogłoszeniodawca będący Konsumentem wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro.polska@r­g­club.com
 3. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem zwraca towar do Portalu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem zwraca towar na adres poczty elektronicznej: biuro.polska@r­g­club.com
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Portal sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Portal zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Ogłoszeniodawca będący Konsumentem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
 6. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Ogłoszeniodawcy będącemu Konsumentem w poniższych przypadkach umów:
  1. o świadczeniu usług, jeżeli Portal wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Ogłoszeniodawcy będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Portal utraci prawo odstąpienia od umowy; (np. umieszczenie anonsu w ramach Portalu)
  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Platforma o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  3. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

§10 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu bez pisemnej zgody Portalu.
 2. Wszystkie zdjęcia, grafiki znajdujące się na stronach Portalu stanowią własność Portalu. Ogłoszeniodawca dodając zdjęcia do anonsu zgadza się na przeniesienie własności intelektualnej na rzecz Portalu.

§11 Ochrona prywatności

 1. Ogłoszeniodawca/Recenzent rejestrując się na stronach internetowych Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach statystycznych przez właściciela Portalu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§12 Środki techniczne

 1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania anonsów, dodawania komentarzy/ocen oraz nowych anonsów niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail);
  3. włączona obsługa JavaScript;
  4. akceptacja wykorzystywania plików cookies.

§13 Odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy/ocen dodanych przez Recenzentów.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych podanych przez Ogłoszeniodawców podczas dodawania nowych anonsów.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne korzystanie ze stron Portalu przez Odwiedzającego/Recenzenta/Ogłoszeniodawcy.
 4. Opisy zawarte na stronach Portalu mają jedynie charakter informacyjny, reklamowy i mogą odbiegać od dokładnego przedmiotu anonsu.
 5. Portal w miarę możliwości weryfikuje wpisy oraz dane umieszczane przez Ogłoszeniodawców oraz Recenzentów. Portal dba o poprawność umieszczanych przez Ogłoszeniodawców danych.
 6. Portal nie pośredniczy w kontakcie na linii Ogłoszeniodawca – Odwiedzający/Recenzent. Portal jedynie udostępnia platformę informatyczną służącą do wymiany informacji.

§14 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Portalu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Ogłoszeniodawcy/Recenzentowi na adres e­mail wskazany podczas rejestracji.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Portal uznaje, iż Ogłoszeniodawca/Recenzent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.